28 ஜனவரி, 2011

திருப்பூர் புத்தகக் கண்காட்சி

திருப்பூரில் கடந்த எட்டு வருடங்களாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் புத்தகக் கண்காட்சி 28ம் தேதியிலிருந்து தொடங்குகிறது.
அனைவரும் வாருங்கள்!